Framtidens energisystem bygger på kunden

Energi för framtiden rymmer mycket. ett antal konkreta byggstenar i form av ny effektivare teknik. men det handlar också om nya beteenden, där kunden har huvud­ rollen. Välkomna till en energirik bilaga som blickar framåt.

Med glädje inleder jag den här bilagan om energi för framtiden. Energifrågorna är av största vikt för hela samhällets utveckling. Energin spelar också en central roll i klimatarbetet – en av vår tids största frågor.

Först kan jag bara konstatera att vi inom energivärlden är på väg att ändra synsätt på ett angeläget sätt. Från att ha produktion i fokus svänger perspektiven alltmer mot användningen av energi. Det är kunden på den allt friare marknaden som står i centrum. Det är du som är viktig nu, på många sätt.

De ämnen som du som läsare kan ta del av i bilagan visar detta på ett tydligt sätt, och artiklarna belyser olika delar och funktioner i energikedjan. Jag vill här kort gå in på vad du möter när du läser bilagan.

De förnybara energikällorna tar allt större del i energisystemet. Vindkraft har varit det kraftslag som byggts ut mest de senaste åren i Sverige. Nu kommer också solenergin. Här är utvecklingen stark och fler kunder börjar producera solel i hemmiljö. En bidragande orsak är att reglerna blir gynnsammare.

Men vi ska inte glömma vattenkraften som fortfarande, när det gäller el, är vår största förnybara energikälla. Vattenkraften är viktig också för att kunna parera för svängningar i den mer väderberoende vindkraften och solenergin.

Biobränslen är annars den största enskilda förnybara källan i Sveriges totala energitillförsel. Konverteringen från fossila bränslen har pågått länge i våra kraftvärmeverk och industrierna är stora användare av trädbränslen för sin energiförsörjning.

Ett speciellt intressant område inom biobränslena är biogasen, en ökande resurs som kan produceras på många sätt. Biogas lämpar sig, liksom el, sällsynt bra som drivmedel för fordon. I målet att Sveriges transportsektor ska vara helt fossilfri får biogas och el därför viktiga roller.

Biobränslen är annars den största enskilda förnybara källan i Sveriges totala energitillförsel.

Vi möter också begreppet hållbart byggande i bilagan. I det hållbara byggandet minimeras energitillförseln oavsett hur byggnaden värms, kyls eller ventileras.

Fjärrvärme förblir ett smart sätt att leverera såväl värme som kyla till hus i framför allt tättbebyggda områden. Fjärrvärme baserad på spillvärme är ju verkligen att ta vara på energi på ett effektivt sätt. Där fjärrvärmen inte lämpar sig, eller där kunderna föredrar annan uppvärmning, finns utrymme för annan teknik, i denna bilaga kan du till exempel läsa om bergvärmepumpar.

Energieffektivisering är det samlade begreppet för smart energianvändning. Det kan ta sig många ansikten. Att energin används där den gör mest nytta i samhället borde vara en självklarhet. Inte minst kan vi förvänta oss att energianvändningen i våra hem blir mycket smartare framöver.

Riktigt spännande blir elsystemet i hemmiljö. Här får kunderna en mycket mer aktiv roll framöver när hushållsutrustning kan reagera på signaler från elsystemet och dra ned elanvändningen. Kanske elbilen kan utnyttjas även för inmatning av el till systemet?

För att vi ska kunna nå det framtida smarta och energieffektiva samhället krävs att det finns människor som arbetar med frågorna. Dessutom måste de kunna sin sak. I bilagan kan du läsa om utbildningar som leder till energiområdet. Kanske vill du vara med och forma energin för framtiden?