Smarta elnät – en förutsättning för det framtida Sverige

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som har en nyckelroll i energi- och klimatpolitiken. Verket förvaltar stamnätet för el och bidrar till att utveckla den svenska elmarknaden. Där kommer ökad konsumentmakt och smarta elnät att bli allt viktigare ingredienser.

 

Svenska Kraftnäts verksamhet sätter ramarna för framtidens energi. Det är nämligen elnäten och inte produktionen som kommer att bli gränssättande för hur mycket förnybar el vi kan få in i systemet de kommande tio åren.

Därför bygger Svenska Kraftnät nu ut och investerar som aldrig förr. Utöver att omhänderta vindkraft och annan förnybar elproduktion behöver vi reducera de kapacitetsbegränsningar som uppstår i näten under vissa konsumtionstoppar.

Vi knyter också samman Sverige bättre med omvärlden. Det ökar vår försörjningssäkerhet, samtidigt som den samlade elproduktionen kan utnyttjas mer effektivt till gagn för miljö och samhällsekonomi.

El är en direkt förutsättning för att vårt moderna samhälle ska fungera. Därför är driftsäkerheten ett av Svenska Kraftnäts ledord och när vi blickar framåt blir den aspekten inte mindre viktig. En nyligen genomförd studie från Svensk Energi (Ladda Sverige) visar att de flesta svenskar vill se fler elbilar, resa mer med tåg och bygga ut elproduktionen för industrins behov framöver. När elen får en allt mer betydelsefull roll för kritiska samhällsfunktioner blir Svenska Kraftnäts verksamhet och driftsäkerhetsfokus än mer centralt.

 

I visionen om smarta elnät har många villor solceller och smarta elmätare som både kan sälja och köpa el.

 

Samtidigt som alla inser att pålitlig tillgång till el är en förutsättning för att vardagen ska fungera så möter Svenska Kraftnät ökat motstånd mot de nya kraftledningar som behöver byggas. Lokal miljöhänsyn ställs då mot global. Det är därför viktigt att också se till möjligheterna att effektivisera elmarknaden ytterligare.

Om konsumenterna får en ökad reell möjlighet att styra sin elkonsumtion och om fler elintensiva företag engagerar sig på elbörsen kommer de timvisa konsumtionstopparna att minska. På det sättet minskas också behovet av nya ledningar för att bygga bort flaskhalsar i systemet.

Smarta elnät handlar om att modernisera befintliga distributionsnät till elnät som kan hantera stora mängder varierande elproduktion från förnybara källor såsom vindkraft. I visionen om smarta elnät har många villor solceller och smarta elmätare som både kan sälja och köpa el. Där är elbilarnas laddstolpar en reglerresurs och där anpassar vitvaror och annan utrustning automatiskt sin förbrukning efter prisets svängningar på elbörsen. Där ger abonnemangen incitament till den enskilde att minska elkonsumtionen när nätet är toppbelastat.

Ökad konsumentmakt på elmarknaden leder till bättre elkvalitet och till bättre möjligheter för kunderna att påverka och sänka sina elkostnader. Men det innebär också att Svenska Kraftnät inte behöver bygga ut elnätet i en så stor utsträckning, när de konsumtionstoppar som uppstår under vissa timmar kan reduceras. Kundernas ökade påverkansmöjligheter kapar nätets belastningstoppar, utjämnar priserna mellan olika delar av landet och minskar utbyggnadsbehovet i stamnätet.