Ledningssystem för ett energieffektivare samhälle

Det finns stora behov av att effektivisera energianvändningen i samhället, bland annat för att minska belastningen på klimat och miljö. Energiledningssystem är en av vägarna till målet, menar Peter Strömbäck, generaldirektör på Swedac.

I IVA:s projekt ”Ett energieffektivt samhälle” finns visionen om 50 procent mer effektiv energianvändning år 2050. I Sverige har vi stor erfarenhet av ledningssystem för energieffektiviseringen i industrin. Många väljer att certifiera sina ledningssystem för att påvisa sin höga ambition inom området.

Näringsdepartementet har, kopplat till EU:s energieffektiviseringsdirektiv, föreslagit fler certifieringar under ackreditering. Ett exempel är att energikartläggningar ska genomföras av en expert som är certifierad av ett ackrediterat organ.

För att över huvud taget kunna visa på effektiviseringar måste man kunna mäta energianvändningen. Swedac har som uppdrag att både utfärda regler för och hålla i tillsynen av el-, värme- och vattenmätare. Utan dessa mätare skulle det vara omöjligt att bevisa att man blivit mer effektiv.

Sammantaget finns det många vinster med att använda certifierade ledningssystem för energieffektivisering, det leder till ständiga förbättringar, effektivare och/eller ökad användning av förnybara energikällor och utökat energiutbyte med övriga samhället. Swedac har rollen som både expertmyndighet och drivkraft för utvecklingen av kvalitetsinfrastrukturen i ett hållbart samhälle.